Kurzy pro výuku didaktiky UAI

Předmět informační a komunikační technologie pro 2. ročník 

Obsah kurzu:

1. Základní částí počítače - pokročilejší úroveň

2. Počítačové periferie

3.Operační systémy

4. Databáze

Cílem předmětu Počítačová bezpečnost je, aby si žáci osvojili teoretické i praktické informace o zabezpečení počítačů (odhalení a zmenšení rizik spojených s používáním počítače). Tento předmět umožňuje žákům získat přehled o zabezpečení a ochraně před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, před neoprávněnou manipulací s daty, ochraně informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením, bezpečné komunikaci a přenosu dat (kryptografie), bezpečné uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat.

<!rozpracovaný popis!>

Předmět Základy výpočetní techniky je povinným předmětem vyučovaným v prvním ročníku studijního oboru Informatika a počítačové systémy na Technickém lyceum Alana Turinga v Liptákově.

Zaměřuje se na dva velké tématické celky:

  1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura
  2. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením a princip jeho fungování

Předmět je vyučován 2 hodiny teorie a 2 hodina cvičení týdně.

Cílem předmětu operační systémy  je, aby si žáci osvojili teoretické i praktické základy pro správu operačních systémů, jejich instalaci a konfiguraci. Tento předmět umožňuje žákům získat ucelený pohled na vazbu mezi hardware a základním software, který jej využívá, což je právě operační systém. Důraz je kladen na získání praktických znalostí a dovedností. Svým obsahem navazuje na předmět Úvod do výpočetní techniky a poskytuje základ pro ostatní předměty ICT.