Obsah semináře: Úvod do právních předpisů a legislativního rámce územního plánování. Zásady územního rozvoje kraje (ZUR) a Politika územního rozvoje České republiky (PUR ČR) a jejich vliv na projednávání a projektování územního plánu obce. Význam územního plánu (ÚPD) pro ochranu přírody a krajiny. Projektování ÚSES a způsob jeho projednání a závaznosti. Historické podklady, mapy jako podklad pro projektování USES a revitalizaci vodních toků v rámci schvalování ÚPD– příklady z praxe. Územně analytické podklady (ÚAP) jako povinný podklad pro návrh ÚPD. Postup dotčených orgánů státní správy při pořizování ÚPD s důrazem na průchod krajiny, minimalizaci fragmentace krajiny a zajištění migračních koridorů pro velké savce v rámci územního plánu. Návrh lokálního systému ekologické stability na základě reálných podkladů na území katastru obce a diskuze o vhodnosti umístění skladebných částí a jejich funkčnosti. Zapojení ČR do systému Eeconet, Natura 2000 (EVL, Ptačí oblasti, NPR, PR, NPP, PP) jako součást USES. Krajinný ráz a jeho ochrana v ÚPD. Problematika posuzování a hodnocení krajinného rázu. Biotopy (Natura 2000 a biotopové mapování ORP), jejich ochrana a význam pro územní plánování. Předmětem přednášky je vyzdvihnout význam ÚPD. Negativní zkušenosti z praxe při podcenění některé části ÚPD a příklady obcházení zákona při prosazování investičních záměrů. Cvičení: terénní exkurze na plochy řešených reálnými územními plány na Českobudějovicku a jejich konflikty s ochranou přírody. Práce s územním plánem a návrhy ochrana přírodních lokalit a USES.