Aplikovaná ekologie I. 

Cílem kurzu je seznámit studenty s principy psaní grantových žádostí zaměřených na řešení problému. Jednotlivé lekce mají formu odborných prezentací vedených interními i externími přenášejícími, praktických cvičení a důraz je kladen na samostatnou práci (případně v menších skupinkách). Studenti jsou seznámeni s možnostmi podání projektů u různých grantových agentur. Je jim vysvětlen princip projektového cyklu, seznámí se se základními projektovými technikami.


Aplikovaná ekologie II. 

Náplní je analýza a rozbor konkrétní kauzy v ochraně přírody a krajiny s návazností na zvolení vhodného managementu v chráněných územích i volné krajině. Součástí tohoto rozboru je především analýza dílčích problematik, identifikace tzv. klíčových hráčů („stakeholdři“), účastníků řízení s rozhodovacím mandátem (decision makers) a odborné i široké zájmové veřejnosti (opinion holders). Procvičuje se uplatnění přístupů participativního managementu.

Dalším cílem je zprostředkovat studentům kontakt s lidmi, kteří se aplikovanou ekologií zabývají v praxi. Zveme lektory z institucí veřejné správy, z komerčních subjektů a z neziskových organizací. Studenti získají informace o možnostech čerpání financí z evropských fondů a principech podávání evropských projektů. Součástí kurzu je i seznámení studentů s fungováním neziskových organizací a jejich zkušenostmi s podáváním a zpracováním projektů.  

Každý student na závěr odevzdá návrh projektu, který odpovídá pravidlům předem dané výzvy. Formální náplní je tedy vypracování projektu, studenti se při tom ale seznámí s konkrétními problémy v daném území a zkusí navrhnout jejich řešení.

Kursy Aplikovaná ekologie I. a II. rovněž slouží jako příprava pro psaní projektové bakalářské práce.